Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.789

Primær drift

-1.789

Årets resultat

175'

Aktiver

494'

Kortfristede aktiver

11.055

Egenkapital

491'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

369 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.789-1.722-8.045
Resultat af primær drift-1.789-1.722-8.045
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-80-148-162
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat174.699205.65770.713
Resultat174.699205.65770.713
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider11.05514.62026.105
Kortfristede aktiver11.05514.62026.105
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver483.016306.44798.920
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver483.016306.44798.920
Aktiver494.071321.067125.025
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital491.071316.370110.713
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0004.6973.000
Kortfristede forpligtelser3.0004.69714.312
Gældsforpligtelser3.0004.69714.312
Forpligtelser3.0004.69714.312
Passiver494.071321.067125.025
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Afkastningsgrad -0,4 %-0,5 %-6,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,6 %65,0 %63,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.236,3 %-1.163,5 %-4.966,0 %
Soliditestgrad 99,4 %98,5 %88,6 %
Likviditetsgrad 368,5 %311,3 %182,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.