Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.144

Primær drift
Na.
Årets resultat

72.598

Aktiver

249'

Kortfristede aktiver

63.742

Egenkapital

227'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

295 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2019
26.02.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.144-5.450
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter1.2981.200
Finansieringsomkostninger-207-844
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat72.59812.530
Resultat72.59812.530
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2019
26.02.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33.74631.200
Likvider29.996106
Kortfristede aktiver63.7420
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver185.11437.624
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver185.1140
Aktiver248.85668.930
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2019
26.02.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital227.25652.530
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.0001.000
Kortfristede forpligtelser21.6000
Gældsforpligtelser21.6000
Forpligtelser21.6000
Passiver248.85668.930
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2019
26.02.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,9 %23,9 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 91,3 %76,2 %
Likviditetsgrad 295,1 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for TriFi Holding ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Kolding, 24. januar 2023 Direktionen: Michæl Steffensen