Copied
 
 
2021, DKK
17.07.2022
Bruttoresultat

68.740

Primær drift

68.740

Årets resultat

15.113

Aktiver

1.174'

Kortfristede aktiver

1.174'

Egenkapital

121'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

114 %

Resultat
17.07.2022
Årsrapport
2021
17.07.2022
2019
22.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat68.74085.809
Resultat af primær drift68.74085.809
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-49.7210
Resultat før skat19.01985.809
Resultat15.11365.809
Forslag til udbytte00
Aktiver
17.07.2022
Årsrapport
2021
17.07.2022
2019
22.07.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.174.347707.886
Likvider4242
Kortfristede aktiver1.174.389707.928
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver1.174.389707.928
Aktiver
17.07.2022
Passiver
17.07.2022
Årsrapport
2021
17.07.2022
2019
22.07.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital120.922105.809
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser0425.000
Kortfristede forpligtelser1.034.467583.119
Gældsforpligtelser1.053.467602.119
Forpligtelser1.053.467602.119
Passiver1.174.389707.928
Passiver
17.07.2022
Nøgletal
17.07.2022
Årsrapport
2021
17.07.2022
2019
22.07.2021
Afkastningsgrad 5,9 %12,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,5 %62,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 10,3 %14,9 %
Likviditetsgrad 113,5 %121,4 %
Resultat
17.07.2022
Gæld
17.07.2022
Årsrapport
17.07.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 17.07.2022)
Beretning
17.07.2022
Ingen nuværende registrering.