Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.928'

Primær drift

154'

Årets resultat

116'

Aktiver

872'

Kortfristede aktiver

872'

Egenkapital

457'

Afkastningsgrad

18 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

210 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2019
17.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.927.803500.231397.481
Resultat af primær drift154.093192.042199.260
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-2.987-2.713-2.402
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat151.106189.329196.858
Resultat116.280147.287153.364
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2019
17.06.2021
Kortfristede varebeholdninger2.89600
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 177.28623.02467.678
Likvider691.484431.704352.030
Kortfristede aktiver871.666454.728419.708
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver871.666454.728419.708
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2019
17.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital456.932340.652193.364
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser414.734114.076226.344
Gældsforpligtelser414.734114.076226.344
Forpligtelser414.734114.076226.344
Passiver871.666454.728419.708
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2019
17.06.2021
Afkastningsgrad 17,7 %42,2 %47,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,4 %43,2 %79,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 5.158,8 %7.078,6 %8.295,6 %
Soliditestgrad 52,4 %74,9 %46,1 %
Likviditetsgrad 210,2 %398,6 %185,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for Wrapsorama ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.