Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift
Na.
Årets resultat

-6.203

Aktiver

0

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-11.500

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2019
25.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.750-3.750-4.000
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat00-38.111
Resultat-6.203-7.186-38.111
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2019
25.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider000
Kortfristede aktiver000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver02.4535.889
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver02.4535.889
Aktiver02.4535.889
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2019
25.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-11.500-5.2971.889
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser11.5007.7504.000
Gældsforpligtelser11.5007.7504.000
Forpligtelser11.5007.7504.000
Passiver02.4535.889
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2019
25.06.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,9 %135,7 %-2.017,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.-215,9 %32,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for J. T. Holding 2019 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et skattemæssigt underskud på ca. t. kr. 12. Værdien heraf er ikke indregnet i selskabets balance.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for J. T. Holding 2019 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er at eje værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed.