Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

11.000

Primær drift

11.000

Årets resultat

11.000

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
15.10.2021
2019
21.12.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat11.000-3.913-7.088
Resultat af primær drift11.000-3.913-7.088
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00-40.000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat11.000-3.913-47.088
Resultat11.000-3.913-47.088
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
15.10.2021
2019
21.12.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider0039.913
Kortfristede aktiver0039.913
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver40.00000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver40.00000
Aktiver40.000039.913
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
15.10.2021
2019
21.12.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital40.000-11.000-7.088
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser011.00047.000
Gældsforpligtelser011.00047.000
Forpligtelser011.00047.000
Passiver40.000039.913
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
15.10.2021
2019
21.12.2020
Afkastningsgrad 27,5 %Na.-17,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,5 %35,6 %664,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %Na.-17,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.84,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Buchloh Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 15. maj 2023 Direktion Marcus Sebastian Buchloh Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Buchloh Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at investere i restaurationer og dermed beslægtet virksomhed.