Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.234'

Aktiver

15.631'

Kortfristede aktiver

1.995'

Egenkapital

15.554'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.500-19.375-5.000-5.000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -1.239.674-791.296-1.315.1871.326.131
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0-2.32900
Andre finansielle omkostninger-5700-3.4030
Resultat før skat-1.229.246-808.629-1.325.6411.321.131
Resultat-1.234.391-807.485-1.325.2891.321.546
Forslag til udbytte-58.900-57.20000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.920.204993.358103.22068.000
Likvider74.56359.63767.8580
Kortfristede aktiver1.994.7671.052.995171.07868.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver13.636.41915.876.09317.832.38919.597.576
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver13.636.41915.876.09317.832.38919.597.576
Aktiver15.631.18616.929.08818.003.46719.665.576
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Forslag til udbytte58.90057.20000
Egenkapital15.553.62616.845.21717.817.70219.592.991
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser77.56083.871185.76572.585
Gældsforpligtelser77.56083.871185.76572.585
Forpligtelser77.56083.871185.76572.585
Passiver15.631.18616.929.08818.003.46719.665.576
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,9 %-4,8 %-7,4 %6,7 %
Payout-ratio -4,8 %-7,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,5 %99,0 %99,6 %
Likviditetsgrad 2.571,9 %1.255,5 %92,1 %93,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hans Kristian Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-07
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Hans Kristian Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lundby, den 7. februar 2023 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Per Ruud Olsen Hans Kristian Olsen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Hans Kristian Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre virksomheder samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.