Copied
 
 
2023, DKK
29.04.2024
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.561'

Aktiver

13.984'

Kortfristede aktiver

2.925'

Egenkapital

13.933'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
29.04.2024
Årsrapport
2023
29.04.2024
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-2.500-19.375-5.000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -1.576.703-1.239.674-791.296-1.315.187
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger00-2.3290
Andre finansielle omkostninger-52-5700-3.403
Resultat før skat-1.556.876-1.229.246-808.629-1.325.641
Resultat-1.561.230-1.234.391-807.485-1.325.289
Forslag til udbytte-61.000-58.900-57.2000
Aktiver
29.04.2024
Årsrapport
2023
29.04.2024
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.922.9071.920.204993.358103.220
Likvider1.63474.56359.63767.858
Kortfristede aktiver2.924.5411.994.7671.052.995171.078
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver11.059.71613.636.41915.876.09317.832.389
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver11.059.71613.636.41915.876.09317.832.389
Aktiver13.984.25715.631.18616.929.08818.003.467
Aktiver
29.04.2024
Passiver
29.04.2024
Årsrapport
2023
29.04.2024
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Forslag til udbytte61.00058.90057.2000
Egenkapital13.933.49615.553.62616.845.21717.817.702
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser50.76177.56083.871185.765
Gældsforpligtelser50.76177.56083.871185.765
Forpligtelser50.76177.56083.871185.765
Passiver13.984.25715.631.18616.929.08818.003.467
Passiver
29.04.2024
Nøgletal
29.04.2024
Årsrapport
2023
29.04.2024
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
21.05.2021
2019
27.08.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,2 %-7,9 %-4,8 %-7,4 %
Payout-ratio -3,9 %-4,8 %-7,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,5 %99,5 %99,0 %
Likviditetsgrad 5.761,4 %2.571,9 %1.255,5 %92,1 %
Resultat
29.04.2024
Gæld
29.04.2024
Årsrapport
29.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 29.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hans Kristian Holding ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
29.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Hans Kristian Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lundby, den 16. april 2024 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Per Ruud Olsen Hans Kristian Olsen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Hans Kristian Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre virksomheder samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.