Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.883

Primær drift

-6.883

Årets resultat

-16.474

Aktiver

169'

Kortfristede aktiver

13.808

Egenkapital

138'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

46 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2019
23.04.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.883-4.509-4.435
Resultat af primær drift-6.883-4.509-4.435
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-820-297-13
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-17.01831.36483.634
Resultat-16.47431.27683.634
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2019
23.04.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.00019.4830
Likvider1.8081.431940
Kortfristede aktiver13.80820.914940
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver154.937164.252128.082
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver154.937164.252128.082
Aktiver168.745185.166129.022
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2019
23.04.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital138.436154.910123.634
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0004.3754.375
Kortfristede forpligtelser30.30930.2565.388
Gældsforpligtelser30.30930.2565.388
Forpligtelser30.30930.2565.388
Passiver168.745185.166129.022
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2019
23.04.2021
Afkastningsgrad -4,1 %-2,4 %-3,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,9 %20,2 %67,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -839,4 %-1.518,2 %-34.115,4 %
Soliditestgrad 82,0 %83,7 %95,8 %
Likviditetsgrad 45,6 %69,1 %17,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Leda M & S Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Leda M & S Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter omfatter besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.