Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.033'

Primær drift

970'

Årets resultat

744'

Aktiver

3.933'

Kortfristede aktiver

2.491'

Egenkapital

1.786'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

135 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.06.2022
2019
28.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.032.8832.672.0471.115.644
Resultat af primær drift969.5711.095.395544.315
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter50.08700
Finansieringsomkostninger-53.835-7.200-750
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat965.8231.088.195543.565
Resultat743.956835.602422.660
Forslag til udbytte0-200.000-56.500
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.06.2022
2019
28.05.2021
Kortfristede varebeholdninger55.5998.22121.962
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.109.513489.81722.100
Likvider325.993797.919697.746
Kortfristede aktiver2.491.1051.295.957741.808
Immaterielle aktiver og goodwill901.25300
Finansielle anlægsaktiver95.257107.2700
Materielle aktiver445.6021.102.864366.666
Langfristede aktiver1.442.1121.210.134366.666
Aktiver3.933.2172.506.0911.108.474
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.06.2022
2019
28.05.2021
Forslag til udbytte0200.00056.500
Egenkapital1.785.7181.241.762462.660
Hensatte forpligtelser296.99067.32914.667
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser163.864228.4990
Kortfristede forpligtelser1.850.5091.197.000631.147
Gældsforpligtelser1.850.5091.197.000631.147
Forpligtelser1.850.5091.197.000631.147
Passiver3.933.2172.506.0911.108.474
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.06.2022
2019
28.05.2021
Afkastningsgrad 24,7 %43,7 %49,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 41,7 %67,3 %91,4 %
Payout-ratio Na.23,9 %13,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.801,0 %15.213,8 %72.575,3 %
Soliditestgrad 45,4 %49,5 %41,7 %
Likviditetsgrad 134,6 %108,3 %117,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Smooth ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Oplysning om usædvanlige forhold:Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, så som omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventulle afhændelses gevinsterog tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også væsentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af selskabets primære drift. Særlige poster for regnskabs året udgør: Gevinst ved salg af anlægsaktiver udgør t. kr. 1. 161 som indgår i andre driftsindtægter. Markedsføringsbidrag t. kr. 320 som indgår i andre driftsindtægter.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Smooth ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at tilbyde skønhedspleje og anden hermed beslægtet virksomhed.