Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.028'

Primær drift

928'

Årets resultat

680'

Aktiver

2.516'

Kortfristede aktiver

2.316'

Egenkapital

1.603'

Afkastningsgrad

37 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

388 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.03.2022
2019
29.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.028.077918.361559.646
Resultat af primær drift928.077818.3610
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-55.306-61.292-82.619
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat872.771757.069377.027
Resultat679.774589.674293.570
Forslag til udbytte-117.80000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.03.2022
2019
29.01.2021
Kortfristede varebeholdninger1.865.7771.543.7891.105.938
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 164.701253.547176.228
Likvider285.9514.711925
Kortfristede aktiver2.316.4291.802.0471.283.091
Immaterielle aktiver og goodwill200.000300.000400.000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver200.000300.000400.000
Aktiver2.516.4292.102.0471.683.091
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.03.2022
2019
29.01.2021
Forslag til udbytte117.80000
Egenkapital1.603.018923.244333.570
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker296.647370.088441.249
Anden langfristet gæld20.000140.000250.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.52513.3600
Kortfristede forpligtelser596.764668.715658.272
Gældsforpligtelser913.4111.178.8031.349.521
Forpligtelser913.4111.178.8031.349.521
Passiver2.516.4292.102.0471.683.091
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.03.2022
2019
29.01.2021
Afkastningsgrad 36,9 %38,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 42,4 %63,9 %88,0 %
Payout-ratio 17,3 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.678,1 %1.335,2 %Na.
Soliditestgrad 63,7 %43,9 %19,8 %
Likviditetsgrad 388,2 %269,5 %194,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Børstenbinderens Råvarelager ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i drift af engrosvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.