Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.682'

Primær drift

2.728'

Årets resultat

2.055'

Aktiver

6.992'

Kortfristede aktiver

6.224'

Egenkapital

5.126'

Afkastningsgrad

39 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

334 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
03.05.2021
2019
30.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.681.5355.906.3425.533.416647.730
Resultat af primær drift2.727.7602.716.5852.597.132-251.325
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter1.8941.57453.589250
Finansieringsomkostninger-78.187-140.635-172.015-115.849
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat2.651.4672.577.5242.478.706-366.924
Resultat2.054.6651.999.3241.923.884-296.894
Forslag til udbytte-1.500.000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
03.05.2021
2019
30.04.2020
Kortfristede varebeholdninger2.165.7171.998.9771.726.4681.473.467
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.382.7262.394.4341.545.133761.332
Likvider675.638852.5072.723.0971.806.529
Kortfristede aktiver6.224.0815.245.9185.994.6984.041.328
Immaterielle aktiver og goodwill550.667851.4861.152.3061.453.125
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver217.021371.796223.58779.643
Langfristede aktiver767.6881.223.2821.375.8931.532.768
Aktiver6.991.7696.469.2007.370.5915.574.096
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
03.05.2021
2019
30.04.2020
Forslag til udbytte1.500.000000
Egenkapital5.125.9803.671.3141.671.990-251.894
Hensatte forpligtelser05.93622.1540
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser252.636196.4162.131.4274.744.449
Kortfristede forpligtelser1.865.7892.791.9505.676.4475.825.990
Gældsforpligtelser1.865.7892.791.9505.676.4475.825.990
Forpligtelser1.865.7892.791.9505.676.4475.825.990
Passiver6.991.7696.469.2007.370.5915.574.096
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.05.2022
2020
03.05.2021
2019
30.04.2020
Afkastningsgrad 39,0 %42,0 %35,2 %-4,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,1 %54,5 %115,1 %117,9 %
Payout-ratio 73,0 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.488,8 %1.931,7 %1.509,8 %-216,9 %
Soliditestgrad 73,3 %56,8 %22,7 %-4,5 %
Likviditetsgrad 333,6 %187,9 %105,6 %69,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for RJM Detail ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for RJM Detail ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets primære aktivitet er detailhandel med hvidevarer og elektriske husholdningsapparater og anden hermed beslægtet virksomhed.