Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.125

Primær drift
Na.
Årets resultat

-377'

Aktiver

14.000

Kortfristede aktiver

14.000

Egenkapital

-85.832

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-613 %

Likviditetsgrad

14 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2019
31.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.1250-5.670
Resultat af primær drift00-5.670
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-1.11900
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-373.766145.66294.813
Resultat-377.334145.66295.840
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2019
31.07.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.00000
Likvider000
Kortfristede aktiver14.00000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver0296.145150.483
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver0296.145150.483
Aktiver14.000296.145150.483
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2019
31.07.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-85.832291.502145.840
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser99.8324.6434.643
Gældsforpligtelser99.8324.6434.643
Forpligtelser99.8324.6434.643
Passiver14.000296.145150.483
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2019
31.07.2021
Afkastningsgrad Na.Na.-3,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 439,6 %50,0 %65,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -613,1 %98,4 %96,9 %
Likviditetsgrad 14,0 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ha-De-Me Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ha-De-Me Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er besiddelse af aktier og eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.