Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-47.750

Primær drift

-47.750

Årets resultat

-1.675'

Aktiver

10.237'

Kortfristede aktiver

10.237'

Egenkapital

10.027'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
14.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-47.750-42.520-35.055
Resultat af primær drift-47.75000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter465.9271.552.890562.602
Finansieringsomkostninger-1.975.624-194.445-239.144
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-2.013.2561.427.2484.699.194
Resultat-1.675.2601.116.0584.596.718
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
14.01.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 638.7641.852.8831.208.350
Likvider1.535.869522.711349.730
Kortfristede aktiver10.237.41600
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver0955.8094.943.095
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver10.237.41613.143.85314.432.235
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
14.01.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital10.026.59212.736.35212.827.293
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.50033.37525.750
Kortfristede forpligtelser210.82400
Gældsforpligtelser210.82400
Forpligtelser210.82400
Passiver10.237.41613.143.85314.432.235
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
14.01.2021
Afkastningsgrad -0,5 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -16,7 %8,8 %35,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 97,9 %96,9 %88,9 %
Likviditetsgrad 4.855,9 %Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-11
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Ove Kjeld Jensen Holding ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Stenløse, 11. januar 2023 Direktionen: Ove Keld Jensen