Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-14.484

Primær drift

-14.484

Årets resultat

-318'

Aktiver

857'

Kortfristede aktiver

362'

Egenkapital

838'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2019
11.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-14.484-1.141-20.132
Resultat af primær drift-14.484-1.141-20.132
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-4.245-5.8000
Andre finansielle omkostninger00-249
Resultat før skat-317.888-969.2392.312.498
Resultat-317.888-969.2392.312.498
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2019
11.05.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider362.075494.479231.625
Kortfristede aktiver362.0751.288.3942.367.838
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver494.75600
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver494.75600
Aktiver856.8311.288.3942.367.838
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2019
11.05.2021
Forslag til udbytte117.800114.400113.000
Egenkapital837.9711.270.2592.352.498
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser18.86018.13515.340
Gældsforpligtelser18.86018.13515.340
Forpligtelser18.86018.13515.340
Passiver856.8311.288.3942.367.838
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2019
11.05.2021
Afkastningsgrad -1,7 %-0,1 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -37,9 %-76,3 %98,3 %
Payout-ratio -37,1 %-11,8 %4,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -341,2 %-19,7 %Na.
Soliditestgrad 97,8 %98,6 %99,4 %
Likviditetsgrad 1.919,8 %7.104,5 %15.435,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for JAALSØ Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.