Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

328'

Primær drift

32.192

Årets resultat

13.790

Aktiver

856'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

60.583

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

7 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
11.12.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat328.385158.612
Resultat af primær drift32.1929.549
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-14.513-18.019
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat17.679-8.470
Resultat13.790-13.207
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
11.12.2020
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 101.17686.941
Likvider192.584108.239
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill562.229631.397
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver562.229631.397
Aktiver855.989826.577
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
11.12.2020
Forslag til udbytte00
Egenkapital60.58346.793
Hensatte forpligtelser8.6264.737
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser160.230104.643
Kortfristede forpligtelser786.780775.047
Gældsforpligtelser786.780775.047
Forpligtelser786.780775.047
Passiver855.989826.577
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
11.12.2020
Afkastningsgrad 3,8 %1,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,8 %-28,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 221,8 %53,0 %
Soliditestgrad 7,1 %5,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Det Digitale Bilhus ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-18
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Det Digitale Bilhus ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive og administrere konceptet Det Digitale Bilhus samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede virksomhed.