Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-5.937

Primær drift

-5.937

Årets resultat

141'

Aktiver

344'

Kortfristede aktiver

8.994

Egenkapital

173'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.937-7.545
Resultat af primær drift-5.937-7.545
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-2.632-1.315
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat141.431-8.860
Resultat141.431-8.860
Forslag til udbytte-113.0000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.01.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider8.9940
Kortfristede aktiver8.9940
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver335.000200.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver335.000200.000
Aktiver343.994200.000
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.01.2021
Forslag til udbytte113.0000
Egenkapital172.57131.140
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser171.423168.860
Gældsforpligtelser171.423168.860
Forpligtelser171.423168.860
Passiver343.994200.000
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.01.2021
Afkastningsgrad -1,7 %-3,8 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 82,0 %-28,5 %
Payout-ratio 79,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -225,6 %-573,8 %
Soliditestgrad 50,2 %15,6 %
Likviditetsgrad 5,2 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Skadhauge Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedstillelser.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Skadhauge Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten i selskabet består af investeringer.