Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

108'

Primær drift
Na.
Årets resultat

84.156

Aktiver

179'

Kortfristede aktiver

179'

Egenkapital

41.760

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
01.02.2021
2019
04.09.2020
Nettoomsætning256.163
Bruttoresultat107.93893.650145.8490
Resultat af primær drift000256.163
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter513000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-703-1.323-1.8660
Resultat før skat107.74892.327143.983256.163
Resultat84.15671.845111.896328.414
Forslag til udbytte000-255.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
01.02.2021
2019
04.09.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 038.86037.5000
Likvider179.38559.926142.711392.958
Kortfristede aktiver179.38598.786180.211392.958
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver179.38598.786180.211392.958
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
01.02.2021
2019
04.09.2020
Forslag til udbytte000255.000
Egenkapital41.76056.60497.759296.163
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00010.00010.0000
Kortfristede forpligtelser137.62542.18282.45296.795
Gældsforpligtelser137.62542.18282.45296.795
Forpligtelser137.62542.18282.45296.795
Passiver179.38598.786180.211392.958
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.02.2022
2020
01.02.2021
2019
04.09.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.65,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.128,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 201,5 %126,9 %114,5 %110,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.77,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 23,3 %57,3 %54,2 %75,4 %
Likviditetsgrad 130,3 %234,2 %218,6 %406,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Fobinf ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets primære aktivitet består i at sælge ydelser indenfor datånaylser og videnskabeligt arbejde.