Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

468'

Primær drift

15.699

Årets resultat

12.304

Aktiver

134'

Kortfristede aktiver

131'

Egenkapital

93.517

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

321 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
18.03.2021
2019
13.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat468.397419.935352.082
Resultat af primær drift15.6990135.889
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter1280
Finansieringsomkostninger-396-2.736-411
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat15.304-8.324135.478
Resultat12.304-6.946105.614
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
18.03.2021
2019
13.04.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 82.747106.97896.993
Likvider47.844208.488108.715
Kortfristede aktiver130.591315.466205.708
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver3.5751.9851.985
Materielle aktiver027.50045.833
Langfristede aktiver3.57529.48547.818
Aktiver134.166344.951253.526
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
18.03.2021
2019
13.04.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital93.517138.668145.614
Hensatte forpligtelser001.000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.10936.56615.584
Kortfristede forpligtelser40.649206.283106.912
Gældsforpligtelser40.649206.283106.912
Forpligtelser40.649206.283106.912
Passiver134.166344.951253.526
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
18.03.2021
2019
13.04.2020
Afkastningsgrad 11,7 %Na.53,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,2 %-5,0 %72,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.964,4 %Na.33.063,0 %
Soliditestgrad 69,7 %40,2 %57,4 %
Likviditetsgrad 321,3 %152,9 %192,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Murerfirmæt Mølholm ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med murerarbejde og hermed forbundet virksomhed.