Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-15.420

Primær drift

-15.420

Årets resultat

-15.558

Aktiver

100'

Kortfristede aktiver

100'

Egenkapital

873

Afkastningsgrad

-15 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

101 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.420-23.8570
Resultat af primær drift-15.420-23.857788
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter2451260
Finansieringsomkostninger-383-185-111
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-15.558-23.916677
Resultat-15.558-23.916347
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 64.98358.30573.798
Likvider35.45410.90128.935
Kortfristede aktiver100.43769.206102.733
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver100.43769.206102.733
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital87316.43140.347
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser97.35250.30149.774
Kortfristede forpligtelser99.56452.77562.040
Gældsforpligtelser99.56452.77562.386
Forpligtelser99.56452.77562.386
Passiver100.43769.206102.733
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Afkastningsgrad -15,4 %-34,5 %0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1.782,1 %-145,6 %0,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4.026,1 %-12.895,7 %709,9 %
Soliditestgrad 0,9 %23,7 %39,3 %
Likviditetsgrad 100,9 %131,1 %165,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for 60 North ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.