Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.028

Primær drift

-7.028

Årets resultat

457'

Aktiver

635'

Kortfristede aktiver

80.260

Egenkapital

531'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

77 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.028-6.2520
Resultat af primær drift-7.028-6.252-6.350
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 048.3180
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-2.344-1.728-48
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat456.73340.338-6.051
Resultat457.07940.338-6.051
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.00000
Likvider26000
Kortfristede aktiver80.26000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver554.770128.66580.347
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver554.770128.66580.347
Aktiver635.030128.66580.347
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital531.36674.28733.949
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.250
Kortfristede forpligtelser103.66454.37846.398
Gældsforpligtelser103.66454.37846.398
Forpligtelser103.66454.37846.398
Passiver635.030128.66580.347
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
2019
04.12.2020
Afkastningsgrad -1,1 %-4,9 %-7,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 86,0 %54,3 %-17,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -299,8 %-361,8 %-13.229,2 %
Soliditestgrad 83,7 %57,7 %42,3 %
Likviditetsgrad 77,4 %Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Pritzl Holding ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.