Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.023'

Primær drift

1.013'

Årets resultat

767'

Aktiver

3.514'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

872'

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
27.11.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.022.506910.982614.486
Resultat af primær drift1.013.016245.511412.154
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter24.770639
Finansieringsomkostninger-50.03700
Andre finansielle omkostninger0-6.528-2.023
Resultat før skat987.749238.989410.170
Resultat766.999182.787317.550
Forslag til udbytte-272.317-180.000-55.300
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
27.11.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.972.5442.267.040543.843
Likvider529.1071.380.220272.628
Kortfristede aktiver03.647.260816.471
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver12.0002.5000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver12.0002.5000
Aktiver3.513.6513.649.760816.471
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
27.11.2020
Forslag til udbytte272.317180.00055.300
Egenkapital872.317285.318362.745
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.111.8152.787.9526.000
Kortfristede forpligtelser2.422.1783.364.442453.726
Gældsforpligtelser2.641.3343.364.442453.726
Forpligtelser2.641.3343.364.442453.726
Passiver3.513.6513.649.760816.471
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
27.11.2020
Afkastningsgrad 28,8 %6,7 %50,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 87,9 %64,1 %87,5 %
Payout-ratio 35,5 %98,5 %17,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.024,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 24,8 %7,8 %44,4 %
Likviditetsgrad Na.108,4 %179,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for WE-CRUIT ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed, herunder ved brug af eksterne konsulenter og dermed beslægtet virksomhed.