Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-3.985

Primær drift

-3.985

Årets resultat

760'

Aktiver

1.327'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

982'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
28.11.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.985-4.375-3.500
Resultat af primær drift-3.985-4.375-3.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 766.99900
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-3.20400
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat759.810178.412369.350
Resultat759.631179.375370.120
Forslag til udbytte0-56.500-55.300
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
28.11.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275.3581.73356.070
Likvider179.35900
Kortfristede aktiver01.73356.070
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver872.317285.318362.745
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver872.317285.318362.745
Aktiver1.327.034287.051418.815
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
28.11.2020
Forslag til udbytte056.50055.300
Egenkapital982.307279.176415.315
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.5003.5003.500
Kortfristede forpligtelser150.1257.8753.500
Gældsforpligtelser344.7277.8753.500
Forpligtelser344.7277.8753.500
Passiver1.327.034287.051418.815
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.11.2021
2019
28.11.2020
Afkastningsgrad -0,3 %-1,5 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 77,3 %64,3 %89,1 %
Payout-ratio Na.31,5 %14,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -124,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 74,0 %97,3 %99,2 %
Likviditetsgrad Na.22,0 %1.602,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Jean SC Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.