Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

321'

Aktiver

1.109'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

649'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
13.10.2020
Nettoomsætning
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 320.70796.684191.219
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat320.70796.684191.219
Resultat320.70796.684191.219
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
13.10.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.00000
Likvider000
Kortfristede aktiver000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver908.610587.903491.219
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver908.610587.903491.219
Aktiver1.108.610587.903491.219
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
13.10.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital648.610327.903231.219
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser460.000260.000260.000
Gældsforpligtelser460.000260.000260.000
Forpligtelser460.000260.000260.000
Passiver1.108.610587.903491.219
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
13.10.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 49,4 %29,5 %82,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 58,5 %55,8 %47,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Skipper Holding, Skive ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Skipper Holding, Skive ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed.