Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.875

Primær drift

-6.875

Årets resultat

31.536

Aktiver

68.404

Kortfristede aktiver

7.154

Egenkapital

57.904

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

68 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.04.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.875-7.625-7.500-11.295
Resultat af primær drift-6.875-7.62500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-446-551-436-1.469
Resultat før skat36.779-8.176-7.936-12.764
Resultat31.536-6.377-6.190-11.066
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.04.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 05.2433.4440
Likvider7.1543751.8002.236
Kortfristede aktiver7.1545.6185.2442.236
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver61.25061.25061.25062.948
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver61.25061.25061.25062.948
Aktiver68.40466.86866.49465.184
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.04.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital57.90426.36832.74438.934
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0006.2506.250
Kortfristede forpligtelser10.50040.50033.75026.250
Gældsforpligtelser10.50040.50033.75026.250
Forpligtelser10.50040.50033.75026.250
Passiver68.40466.86866.49465.184
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.04.2022
2020
30.06.2021
2019
28.08.2020
Afkastningsgrad -10,1 %-11,4 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,5 %-24,2 %-18,9 %-28,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 84,7 %39,4 %49,2 %59,7 %
Likviditetsgrad 68,1 %13,9 %15,5 %8,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for MIBRA Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for MIBRA Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.