Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.330'

Primær drift

4.747'

Årets resultat

3.787'

Aktiver

64.978'

Kortfristede aktiver

3.343'

Egenkapital

17.734'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

44 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
03.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.330.1733.362.160836.292191.161
Resultat af primær drift4.747.0301.811.7101.392.721191.161
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter45.546000
Finansieringsomkostninger-963.944-1.066.502-745.041-114.355
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat4.629.586727.547868.073171.610
Resultat3.786.720540.142702.505154.547
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
03.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.292.657282.681152.68750.278
Likvider50.8360362.690203.436
Kortfristede aktiver3.343.493282.681515.377253.714
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver3.511.0942.710.1402.727.80113.007.408
Materielle aktiver58.123.25359.624.66732.263.57113.060.460
Langfristede aktiver61.634.34762.334.80734.991.37226.067.868
Aktiver64.977.84062.617.48835.506.74926.321.582
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
03.08.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital17.733.91313.947.194907.052204.547
Hensatte forpligtelser1.121.602526.940336.93963.483
Langfristet gæld til banker000375.889
Anden langfristet gæld00037.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser404.616174.41725.00025.000
Kortfristede forpligtelser7.575.7818.421.18914.401.86217.109.158
Gældsforpligtelser46.122.32548.143.35434.262.75826.053.552
Forpligtelser46.122.32548.143.35434.262.75826.053.552
Passiver64.977.84062.617.48835.506.74926.321.582
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
03.08.2020
Afkastningsgrad 7,3 %2,9 %3,9 %0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,4 %3,9 %77,4 %75,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 492,5 %169,9 %186,9 %167,2 %
Soliditestgrad 27,3 %22,3 %2,6 %0,8 %
Likviditetsgrad 44,1 %3,4 %3,6 %1,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Uno Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 39.810, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør t.kr. 57.900.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme er indregnet til dagsværdi. Der er en vis usikkerhed forbundet med fastsættelsen af værdien, men den er fastsat ud fra normalt anvendte afkastbaserede modeller og ledelsen vurderer, at de anvendte afkastkrav er passende for selskabets ejendomme.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Uno Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendomme og driftsmateriel.