Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.882

Primær drift

-6.882

Årets resultat

-113'

Aktiver

507'

Kortfristede aktiver

137'

Egenkapital

281'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

61 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.01.2022
2020
29.01.2021
2019
15.01.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.882-6.250-6.250-5.000
Resultat af primær drift-6.882-6.250-6.250-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter2.7911700
Finansieringsomkostninger-7.101-5.498-3.769-371
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-113.438-42.336566.888-15.510
Resultat-113.438-39.762569.110-14.322
Forslag til udbytte0-57.200-113.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.01.2022
2020
29.01.2021
2019
15.01.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 88.1384.5742.2221.188
Likvider49.104113.60818.75025.000
Kortfristede aktiver137.242118.18220.97226.188
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver370.163472.409703.014126.107
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver370.163472.409703.014126.107
Aktiver507.405590.591723.986152.295
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.01.2022
2020
29.01.2021
2019
15.01.2020
Forslag til udbytte057.200113.0000
Egenkapital281.388452.026604.78835.678
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser226.017138.565119.198116.617
Gældsforpligtelser226.017138.565119.198116.617
Forpligtelser226.017138.565119.198116.617
Passiver507.405590.591723.986152.295
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.01.2022
2020
29.01.2021
2019
15.01.2020
Afkastningsgrad -1,4 %-1,1 %-0,9 %-3,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -40,3 %-8,8 %94,1 %-40,1 %
Payout-ratio Na.-143,9 %19,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -96,9 %-113,7 %-165,8 %-1.347,7 %
Soliditestgrad 55,5 %76,5 %83,5 %23,4 %
Likviditetsgrad 60,7 %85,3 %17,6 %22,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DHolding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for DHolding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består i at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.