Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.924'

Primær drift

509'

Årets resultat

379'

Aktiver

2.614'

Kortfristede aktiver

2.225'

Egenkapital

708'

Afkastningsgrad

19 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

140 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
04.05.2021
2019
18.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.923.8065.694.4384.750.3704.838.156
Resultat af primær drift509.091236.214298.078-89.438
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter1.0006252970
Finansieringsomkostninger-23.012-30.436-31.444-22.629
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat487.079206.403266.931-112.067
Resultat378.723160.997206.689-88.255
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
04.05.2021
2019
18.06.2020
Kortfristede varebeholdninger1.256.2741.475.195852.912513.426
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 787.335616.191746.849514.025
Likvider168.849324.519612.114702.866
Kortfristede aktiver2.224.9582.428.4052.211.8751.730.317
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver261.738239.952239.952234.952
Materielle aktiver127.427233.015327.924305.668
Langfristede aktiver389.165472.967567.876540.620
Aktiver2.614.1232.901.3722.779.7512.270.937
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
04.05.2021
2019
18.06.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital708.154329.431168.434-38.255
Hensatte forpligtelser005.8060
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0045.00065.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser373.661392.263235.144528.561
Kortfristede forpligtelser1.584.4542.075.1271.779.0041.428.902
Gældsforpligtelser1.905.9692.571.9412.605.5112.309.192
Forpligtelser1.905.9692.571.9412.605.5112.309.192
Passiver2.614.1232.901.3722.779.7512.270.937
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
04.05.2021
2019
18.06.2020
Afkastningsgrad 19,5 %8,1 %10,7 %-3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,5 %48,9 %122,7 %230,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.212,3 %776,1 %948,0 %-395,2 %
Soliditestgrad 27,1 %11,4 %6,1 %-1,7 %
Likviditetsgrad 140,4 %117,0 %124,3 %121,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Struktur ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Struktur ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhed.