Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.050

Primær drift

-7.050

Årets resultat

-4.794

Aktiver

28.612

Kortfristede aktiver

28.612

Egenkapital

17.352

Afkastningsgrad

-25 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

254 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
28.11.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.050-8.7050
Resultat af primær drift-7.050-8.705-6.800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-6-670
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-6.146-7.802-6.800
Resultat-4.794-11.066-5.304
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
28.11.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.37926.1171.496
Likvider2331.03849.700
Kortfristede aktiver28.61227.15551.196
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver28.61227.15551.196
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
28.11.2019
Forslag til udbytte000
Egenkapital17.35222.14644.696
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser11.2605.0096.500
Gældsforpligtelser11.2605.0096.500
Forpligtelser11.2605.0096.500
Passiver28.61227.15551.196
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
28.11.2019
Afkastningsgrad -24,6 %-32,1 %-13,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -27,6 %-50,0 %-11,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -117.500,0 %-12.992,5 %Na.
Soliditestgrad 60,6 %81,6 %87,3 %
Likviditetsgrad 254,1 %542,1 %787,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Randal Ejendomme ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Randal Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabet har ikke haft aktivitet i året.