Copied
 
 
2023, DKK
29.05.2024
Bruttoresultat

513'

Primær drift

173'

Årets resultat

126'

Aktiver

377'

Kortfristede aktiver

269'

Egenkapital

263'

Afkastningsgrad

46 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

307 %

Resultat
29.05.2024
Årsrapport
2023
29.05.2024
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Nettoomsætning0
Bruttoresultat512.673389.493470.645222.6260
Resultat af primær drift172.59341.29770.32267.7540
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-8.127-12.212-20.860-22.5490
Resultat før skat164.46629.08549.46245.2050
Resultat126.27323.54834.67938.5240
Forslag til udbytte-42.0000000
Aktiver
29.05.2024
Årsrapport
2023
29.05.2024
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 125.27696.13477.148111.8961
Likvider143.50239.99882.02755.0720
Kortfristede aktiver268.778136.132159.175166.9681
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver33.00033.00033.00015.0000
Materielle aktiver75.00087.501100.001112.5010
Langfristede aktiver108.000120.501133.001127.5010
Aktiver376.778256.633292.176294.4691
Aktiver
29.05.2024
Passiver
29.05.2024
Årsrapport
2023
29.05.2024
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Forslag til udbytte42.0000000
Egenkapital263.024136.751113.20378.5241
Hensatte forpligtelser7.6487.6486.53100
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.71023.8096.0006.0000
Kortfristede forpligtelser87.56473.39369.23953.0830
Gældsforpligtelser106.106112.234172.442215.9450
Forpligtelser106.106112.234172.442215.9450
Passiver376.778256.633292.176294.4691
Passiver
29.05.2024
Nøgletal
29.05.2024
Årsrapport
2023
29.05.2024
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Afkastningsgrad 45,8 %16,1 %24,1 %23,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 48,0 %17,2 %30,6 %49,1 %Na.
Payout-ratio 33,3 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 69,8 %53,3 %38,7 %26,7 %100,0 %
Likviditetsgrad 307,0 %185,5 %229,9 %314,5 %Na.
Resultat
29.05.2024
Gæld
29.05.2024
Årsrapport
29.05.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 29.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for OC Taxi ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med Cabital Finans A/S er der tinglyst ejerpantebreve i køretøjet med nom. DKK 140.000. Ingen.
Beretning
29.05.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for OC Taxi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive taxivirksomhed samt andet beslægtet virke.