Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

389'

Primær drift

41.297

Årets resultat

23.548

Aktiver

257'

Kortfristede aktiver

136'

Egenkapital

137'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

185 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Nettoomsætning0
Bruttoresultat389.493470.645222.6260
Resultat af primær drift41.29770.32267.7540
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-12.212-20.860-22.5490
Resultat før skat29.08549.46245.2050
Resultat23.54834.67938.5240
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 96.13477.148111.8961
Likvider39.99882.02755.0720
Kortfristede aktiver136.132159.175166.9681
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver33.00033.00015.0000
Materielle aktiver87.501100.001112.5010
Langfristede aktiver120.501133.001127.5010
Aktiver256.633292.176294.4691
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital136.751113.20378.5241
Hensatte forpligtelser7.6486.53100
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.8096.0006.0000
Kortfristede forpligtelser73.39369.23953.0830
Gældsforpligtelser112.234172.442215.9450
Forpligtelser112.234172.442215.9450
Passiver256.633292.176294.4691
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
15.07.2021
2019
30.03.2020
Afkastningsgrad 16,1 %24,1 %23,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,2 %30,6 %49,1 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 53,3 %38,7 %26,7 %100,0 %
Likviditetsgrad 185,5 %229,9 %314,5 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for OC Taxi ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med Cabital Finans A/S er der tinglyst ejerpantebreve i køretøjet med nom. DKK 140.000. Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for OC Taxi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive taxivirksomhed samt andet beslægtet virke.