Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-23.942

Primær drift

-23.942

Årets resultat

-23.953

Aktiver

176

Kortfristede aktiver

176

Egenkapital

-6.903

Afkastningsgrad

-13603 %

Soliditetsgrad

-3922 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-23.94244.979
Resultat af primær drift-23.94222.690
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-110
Andre finansielle omkostninger0-2.043
Resultat før skat-23.95320.647
Resultat-23.95316.049
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.08.2020
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17622.269
Likvider0170
Kortfristede aktiver17622.439
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver17622.439
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.08.2020
Forslag til udbytte00
Egenkapital-6.90317.050
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser7.0795.389
Gældsforpligtelser7.0795.389
Forpligtelser7.0795.389
Passiver17622.439
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.08.2020
Afkastningsgrad -13.603,4 %101,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 347,0 %94,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -217.654,5 %Na.
Soliditestgrad -3.922,2 %76,0 %
Likviditetsgrad 2,5 %416,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.01.2020- 31.12.2020(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.