Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-205'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-214'

Aktiver

21.821'

Kortfristede aktiver

21.821'

Egenkapital

-1.223'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-6 %

Likviditetsgrad

121 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2020
24.02.2021
2018
03.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-205.366-1.050.34449.58965.116
Resultat af primær drift0-1.050.344037.267
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter3.556000
Finansieringsomkostninger00-117.793-103.710
Andre finansielle omkostninger-10.056-143.78700
Resultat før skat-211.866-1.194.131-96.053-66.443
Resultat-214.169-931.431-75.153-52.043
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2020
24.02.2021
2018
03.09.2020
Kortfristede varebeholdninger20.514.8708.535.69100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 493.7861.347.13539.00014.400
Likvider812.299149.12226.78567.726
Kortfristede aktiver21.820.95510.031.94865.78582.126
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver003.805.4423.833.291
Langfristede aktiver003.805.4423.833.291
Aktiver21.820.95510.031.9483.871.2273.915.417
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2020
24.02.2021
2018
03.09.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-1.222.796-1.008.627-77.196-2.043
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld00848.720824.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.464.2912.896.07514.3438.100
Kortfristede forpligtelser17.979.48011.040.5753.099.7033.093.460
Gældsforpligtelser23.043.75111.040.5753.948.4233.917.460
Forpligtelser23.043.75111.040.5753.948.4233.917.460
Passiver21.820.95510.031.9483.871.2273.915.417
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.07.2022
2020
24.02.2021
2018
03.09.2020
Afkastningsgrad Na.-10,5 %Na.1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,5 %92,3 %97,4 %2.547,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.35,9 %
Soliditestgrad -5,6 %-10,1 %-2,0 %-0,1 %
Likviditetsgrad 121,4 %90,9 %2,1 %2,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankmellemværende og gæld til kreditinstitutter i øvrigt er der deponeret ejerpantebrev nom. 45,9 mio. kr. i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2022 udgør 20.515 t.kr. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor moderselskabets mellemværende med Ringkjøbing Landbobank.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Ejendomsselskabet Nedenhøje ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling og hermed forbundet virksomhed.