Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.224'

Primær drift

42.071

Årets resultat

24.239

Aktiver

823'

Kortfristede aktiver

707'

Egenkapital

711'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
06.07.2021
2018
07.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.224.1771.282.5791.215.2972.119.331
Resultat af primær drift42.07156.25671.096370.682
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-11.012-23.975-24.105-11.443
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat31.05932.28146.991359.239
Resultat24.23925.19736.673280.215
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
06.07.2021
2018
07.09.2020
Kortfristede varebeholdninger03.83700
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0111.502871.621111.502
Likvider707.117567.6730267.905
Kortfristede aktiver707.117683.012871.621379.407
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver60.00090.00097.83797.837
Materielle aktiver55.45973.94598.593186.458
Langfristede aktiver115.459163.945196.430284.295
Aktiver822.576846.9571.068.051663.702
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
06.07.2021
2018
07.09.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital710.783686.545661.348331.215
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser28.12622.62510.62056.108
Kortfristede forpligtelser111.793160.412406.703332.487
Gældsforpligtelser111.793160.412406.703332.487
Forpligtelser111.793160.412406.703332.487
Passiver822.576846.9571.068.051663.702
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
06.07.2021
2018
07.09.2020
Afkastningsgrad 5,1 %6,6 %6,7 %55,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,4 %3,7 %5,5 %84,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 382,0 %234,6 %294,9 %3.239,4 %
Soliditestgrad 86,4 %81,1 %61,9 %49,9 %
Likviditetsgrad 632,5 %425,8 %214,3 %114,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for TAXIVOGNMAND EMIN CIFTCI APS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.