Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-9.364

Primær drift

-9.364

Årets resultat

-168'

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-438'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
16.12.2020
2018
05.12.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.364-14.097-8.779-8.176
Resultat af primær drift-9.364000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-24.497-48.999-34.924-9.227
Resultat før skat-168.097-277.102-171.897129.485
Resultat-168.097-277.102-171.897129.485
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
16.12.2020
2018
05.12.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0086.0520
Likvider0000
Kortfristede aktiver0086.0520
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0153.488437.694781.888
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0153.488437.694781.888
Aktiver0153.488523.746781.888
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
16.12.2020
2018
05.12.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-437.611-269.5147.588179.485
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker167.337281.258389.481482.403
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser270.274141.744126.677120.000
Gældsforpligtelser437.611423.002516.158602.403
Forpligtelser437.611423.002516.158602.403
Passiver0153.488523.746781.888
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
16.12.2020
2018
05.12.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,4 %102,8 %-2.265,4 %72,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.-175,6 %1,4 %23,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.67,9 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Fladmosen Holding ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Fladmosen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive virksomhed, som holdingselskab, med investering i aktier og anparter.