Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.732'

Primær drift

405'

Årets resultat

301'

Aktiver

1.490'

Kortfristede aktiver

1.384'

Egenkapital

1.076'

Afkastningsgrad

27 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

334 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
16.06.2021
2018
15.03.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.732.1963.096.8274.044.5283.487.194
Resultat af primær drift404.942161.51901.206.148
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter192000
Finansieringsomkostninger-19.001-15.720-21.011-18.162
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat386.133145.799970.1881.187.986
Resultat300.653112.854754.491924.268
Forslag til udbytte-58.900-57.200-113.000-110.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
16.06.2021
2018
15.03.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.136.0191.052.850972.1491.009.948
Likvider247.795515.6321.712.468668.553
Kortfristede aktiver1.383.8141.568.4822.684.6171.678.501
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver44.60044.60044.60044.600
Materielle aktiver61.516105.363149.21095.550
Langfristede aktiver106.116149.963193.810140.150
Aktiver1.489.9301.718.4452.878.4271.818.651
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
16.06.2021
2018
15.03.2020
Forslag til udbytte58.90057.200113.000110.600
Egenkapital1.075.716832.2631.618.159974.268
Hensatte forpligtelser09261.8611.346
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser38.00038.000202.706151.398
Kortfristede forpligtelser414.214885.2561.258.407843.037
Gældsforpligtelser414.214885.2561.258.407843.037
Forpligtelser414.214885.2561.258.407843.037
Passiver1.489.9301.718.4452.878.4271.818.651
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.04.2022
2020
16.06.2021
2018
15.03.2020
Afkastningsgrad 27,2 %9,4 %Na.66,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,9 %13,6 %46,6 %94,9 %
Payout-ratio 19,6 %50,7 %15,0 %12,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.131,2 %1.027,5 %Na.6.641,1 %
Soliditestgrad 72,2 %48,4 %56,2 %53,6 %
Likviditetsgrad 334,1 %177,2 %213,3 %199,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-18
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Steensberg Konservering ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i drive virksomhed med konserveringsopgaver og hermed forbundet virksomhed.