Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

546'

Primær drift

-200'

Årets resultat

-156'

Aktiver

471'

Kortfristede aktiver

471'

Egenkapital

-95.617

Afkastningsgrad

-42 %

Soliditetsgrad

-20 %

Likviditetsgrad

90 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2018
29.08.2020
Nettoomsætning1.794.7012.058.1120
Bruttoresultat546.057614.3760
Resultat af primær drift-199.704-1.1890
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-689-1000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-200.393-1.2890
Resultat-156.307-1.2890
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2018
29.08.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 214.81300
Likvider255.696323.968150.000
Kortfristede aktiver470.509323.968150.000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver470.509323.968150.000
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2018
29.08.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital-95.617-1.289150.000
Hensatte forpligtelser43.93500
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0-63.5710
Kortfristede forpligtelser522.191325.2570
Gældsforpligtelser522.191325.2570
Forpligtelser522.191325.2570
Passiver470.509323.968150.000
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2018
29.08.2020
Afkastningsgrad -42,4 %-0,4 %Na.
Dækningsgrad 30,4 %29,9 %Na.
Resultatgrad -8,7 %-0,1 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 163,5 %100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -28.984,6 %-1.189,0 %Na.
Soliditestgrad -20,3 %-0,4 %100,0 %
Likviditetsgrad 90,1 %99,6 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.