Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

573'

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.417'

Aktiver

6.128'

Kortfristede aktiver

1.191'

Egenkapital

2.455'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

32 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.12.2021
2019
08.01.2021
2018
30.01.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat572.911-1.689488.0790
Resultat af primær drift0-1.689438.0790
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter21.7586.3225.1250
Finansieringsomkostninger-30.025-15.733-14.141-4.308
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat1.544.644-11.1001.088.7251.276
Resultat1.417.333-8.782994.0012.676
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.12.2021
2019
08.01.2021
2018
30.01.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.190.472863.8426.7221.566
Likvider717491.238572
Kortfristede aktiver1.190.543864.5917.9602.138
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver4.937.3894.955.0633.368.1392.468.139
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver4.937.3894.955.0633.368.1392.468.139
Aktiver6.127.9325.819.6543.376.0992.470.277
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.12.2021
2019
08.01.2021
2018
30.01.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital2.455.2271.037.8941.046.67652.676
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser3.672.7054.781.7602.329.4232.417.601
Gældsforpligtelser3.672.7054.781.7602.329.4232.417.601
Forpligtelser3.672.7054.781.7602.329.4232.417.601
Passiver6.127.9325.819.6543.376.0992.470.277
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.12.2021
2019
08.01.2021
2018
30.01.2020
Afkastningsgrad Na.0,0 %13,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 57,7 %-0,8 %95,0 %5,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-10,7 %3.097,9 %Na.
Soliditestgrad 40,1 %17,8 %31,0 %2,1 %
Likviditetsgrad 32,4 %18,1 %0,3 %0,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MRP 2018 Holding ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2020/21 er aflagt i DKK.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for MRP 2018 Holding ApS.