Copied

2022, DKK
02.05.2023
Bruttoresultat

1.104'

Primær drift

665'

Årets resultat

515'

Aktiver

1.420'

Kortfristede aktiver

1.411'

Egenkapital

960'

Afkastningsgrad

47 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

306 %

Resultat
02.05.2023
Årsrapport
2022
02.05.2023
2021
18.03.2022
2020
27.04.2021
2018
12.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.104.030663.761459.465-220.242
Resultat af primær drift665.071362.720365.336-220.242
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter017.25601.566
Finansieringsomkostninger-4.075-23.317-2.988-192
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat660.996356.659362.348-218.868
Resultat514.564276.931328.622-218.868
Forslag til udbytte0000
Aktiver
02.05.2023
Årsrapport
2022
02.05.2023
2021
18.03.2022
2020
27.04.2021
2018
12.06.2020
Kortfristede varebeholdninger692.107646.977366.597108.700
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 704.956125.226254.62069.455
Likvider13.682100.548120.766144.901
Kortfristede aktiver1.410.745872.751741.983323.056
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver9.7509.75000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver9.7509.75000
Aktiver1.420.495882.501741.983323.056
Aktiver
02.05.2023
Passiver
02.05.2023
Årsrapport
2022
02.05.2023
2021
18.03.2022
2020
27.04.2021
2018
12.06.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital960.073445.509168.578-160.044
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser54.96037.75810.00010.000
Kortfristede forpligtelser460.422436.992573.405483.100
Gældsforpligtelser460.422436.992573.405483.100
Forpligtelser460.422436.992573.405483.100
Passiver1.420.495882.501741.983323.056
Passiver
02.05.2023
Nøgletal
02.05.2023
Årsrapport
2022
02.05.2023
2021
18.03.2022
2020
27.04.2021
2018
12.06.2020
Afkastningsgrad 46,8 %41,1 %49,2 %-68,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,6 %62,2 %194,9 %136,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 16.320,8 %1.555,6 %12.226,8 %-114.709,4 %
Soliditestgrad 67,6 %50,5 %22,7 %-49,5 %
Likviditetsgrad 306,4 %199,7 %129,4 %66,9 %
Resultat
02.05.2023
Gæld
02.05.2023
Årsrapport
02.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 02.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Simple Goods ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
02.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-01
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Simple Goods ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive handel samt anden hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.