Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-25.263

Primær drift

-39.612

Årets resultat

-38.239

Aktiver

87.514

Kortfristede aktiver

80.339

Egenkapital

-72.182

Afkastningsgrad

-45 %

Soliditetsgrad

-82 %

Likviditetsgrad

50 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.12.2021
2019
23.02.2021
2018
21.02.2020
Nettoomsætning161.62350.808
Bruttoresultat-25.263065.7030
Resultat af primær drift-39.61215.60759.963-36.623
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger00-9.383-3.836
Andre finansielle omkostninger-7.991-7.64300
Resultat før skat-47.6037.96450.580-40.459
Resultat-38.2396.01540.239-40.459
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.12.2021
2019
23.02.2021
2018
21.02.2020
Kortfristede varebeholdninger30.0000125.79426.570
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.52096.103026.470
Likvider17.81912.6155.30115.483
Kortfristede aktiver80.339108.718134.12768.523
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver7.17521.52449.49055.230
Langfristede aktiver7.17521.52449.49055.230
Aktiver87.514130.242183.617123.753
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.12.2021
2019
23.02.2021
2018
21.02.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-72.182-33.94449.7809.541
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker00098.300
Anden langfristet gæld084.57800
Leverandører af varer og tjenesteydelser02.62518.8745.784
Kortfristede forpligtelser159.69679.608133.83715.912
Gældsforpligtelser159.696164.186133.837114.212
Forpligtelser159.696164.186133.837114.212
Passiver87.514130.242183.617123.753
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
30.12.2021
2019
23.02.2021
2018
21.02.2020
Afkastningsgrad -45,3 %12,0 %32,7 %-29,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.3,7 %Na.-79,6 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.1,9
Egenkapitals-forretning 53,0 %-17,7 %80,8 %-424,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.639,1 %-954,7 %
Soliditestgrad -82,5 %-26,1 %27,1 %7,7 %
Likviditetsgrad 50,3 %136,6 %100,2 %430,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 for Bunker af Vin ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.