Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-23.547

Primær drift

-106'

Årets resultat

-88.674

Aktiver

216'

Kortfristede aktiver

31.439

Egenkapital

-55.802

Afkastningsgrad

-49 %

Soliditetsgrad

-26 %

Likviditetsgrad

12 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.11.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-23.547-71.509-43.886-6.457
Resultat af primær drift-105.677-153.639-105.484-6.457
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-8.007-7.911-9.890-7.582
Resultat før skat-113.684-161.550-115.374-14.039
Resultat-88.674-126.009-89.992-11.127
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.11.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.45122.65391.16394.747
Likvider28.98832.08335.381210.559
Kortfristede aktiver31.43954.736126.544305.306
Immaterielle aktiver og goodwill184.792266.922349.052350.000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver184.792266.922349.052350.000
Aktiver216.231321.658475.596655.306
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.11.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-55.80232.872158.881248.873
Hensatte forpligtelser1.49826.50862.04974.088
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser38802687.500
Kortfristede forpligtelser270.535262.278254.666332.345
Gældsforpligtelser270.535262.278254.666332.345
Forpligtelser270.535262.278254.666332.345
Passiver216.231321.658475.596655.306
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.11.2019
Afkastningsgrad -48,9 %-47,8 %-22,2 %-1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 158,9 %-383,3 %-56,6 %-4,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -25,8 %10,2 %33,4 %38,0 %
Likviditetsgrad 11,6 %20,9 %49,7 %91,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Teambox ApS for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Teambox ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er udvikling og drift af online værktøjer til at holde styr på regnskab og koordinering af betalinger i forskellige fællesskaber.