Copied

2018, DKK
01.10.2020
Bruttoresultat

813'

Primær drift

73.127

Årets resultat

41.007

Aktiver

979'

Kortfristede aktiver

678'

Egenkapital

91.007

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat
01.10.2020
Årsrapport
2018
01.10.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat812.785
Resultat af primær drift73.127
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-4.202
Resultat før skat68.925
Resultat41.007
Forslag til udbytte0
Aktiver
01.10.2020
Årsrapport
2018
01.10.2020
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 560.830
Likvider117.154
Kortfristede aktiver677.984
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver301.131
Langfristede aktiver301.131
Aktiver979.115
Aktiver
01.10.2020
Passiver
01.10.2020
Årsrapport
2018
01.10.2020
Forslag til udbytte0
Egenkapital91.007
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser684.915
Kortfristede forpligtelser888.108
Gældsforpligtelser888.108
Forpligtelser888.108
Passiver979.115
Passiver
01.10.2020
Nøgletal
01.10.2020
Årsrapport
2018
01.10.2020
Afkastningsgrad 7,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 45,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 9,3 %
Likviditetsgrad 76,3 %
Resultat
01.10.2020
Gæld
01.10.2020
Årsrapport
01.10.2020
Nyeste:28.08.2018- 31.12.2019(offentliggjort: 01.10.2020)
Beretning
01.10.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-09-01
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Revisorbistand Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten: Dansk Selskab ApS
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 28. august 2018 - 31. december 2019 for HOPE III ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed