Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

173'

Primær drift
Na.
Årets resultat

81.274

Aktiver

303'

Kortfristede aktiver

282'

Egenkapital

249'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
30.01.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat173.257-2.160434.890213.717
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter00-6300
Finansieringsomkostninger-3.291-1.72000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat104.198-94.489158.535179.031
Resultat81.274-73.819123.445138.507
Forslag til udbytte-150.0000-70.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
30.01.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 161.32025.809343.074124.627
Likvider120.590188.035219.351119.682
Kortfristede aktiver281.910213.844562.425244.309
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver21.35421.35421.3540
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver21.35421.35421.3540
Aktiver303.264235.198583.779244.309
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
30.01.2020
Forslag til udbytte150.000070.0000
Egenkapital249.406168.133311.952188.507
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000558
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.06824.843195.1427.500
Kortfristede forpligtelser53.85867.065271.82755.244
Gældsforpligtelser53.85867.065271.82755.802
Forpligtelser53.85867.065271.82755.802
Passiver303.264235.198583.779244.309
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
30.01.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,6 %-43,9 %39,6 %73,5 %
Payout-ratio 184,6 %Na.56,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 82,2 %71,5 %53,4 %77,2 %
Likviditetsgrad 523,4 %318,9 %206,9 %442,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Animoni ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med udvikling af IT-løsninger til landbruget, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.