Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.596

Aktiver

54.346

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

53.894

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat00-30-300
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter2.0561.9931.536230.752233.141
Finansieringsomkostninger-8-5-580-1.6340
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat2.0481.988926229.088233.141
Resultat1.5961.570728178.642181.859
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 53.46851.83050.90657.688233.141
Likvider87888620353.5220
Kortfristede aktiver00000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver0003.550.0003.550.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver0003.550.0003.550.000
Aktiver54.34652.71650.9263.961.2103.783.141
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital53.89452.29850.7283.910.5013.731.859
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser45241819850.70951.282
Gældsforpligtelser45241819850.70951.282
Forpligtelser45241819850.70951.282
Passiver54.34652.71650.9263.961.2103.783.141
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,0 %3,0 %1,4 %4,6 %4,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,2 %99,2 %99,6 %98,7 %98,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holdingselskabet HEW af 1/10 2017 ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for SB7 ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Holdingselskabet HEW af 1/10 2017 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er formuepleje.