Copied
 

2020, DKK
08.12.2021
Bruttoresultat

-9.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

870'

Aktiver

2.354'

Kortfristede aktiver

16.639

Egenkapital

2.344'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

169 %

Resultat
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
07.01.2021
2018
02.12.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.000-8.930-15.670
Resultat af primær drift00-15.670
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-861-1.166-84
Resultat før skat00-15.754
Resultat870.139429.904-15.754
Forslag til udbytte-1.730.000-860.000-430.000
Aktiver
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
07.01.2021
2018
02.12.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider16.6395.40011.800
Kortfristede aktiver16.6395.40011.800
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver2.337.5002.337.5002.337.500
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver2.337.5002.337.5002.337.500
Aktiver2.354.1392.342.9002.349.300
Aktiver
08.12.2021
Passiver
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
07.01.2021
2018
02.12.2019
Forslag til udbytte1.730.000860.000430.000
Egenkapital2.344.2892.334.1502.334.246
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.8508.75015.000
Kortfristede forpligtelser9.8508.75015.054
Gældsforpligtelser9.8508.75015.054
Forpligtelser9.8508.75015.054
Passiver2.354.1392.342.9002.349.300
Passiver
08.12.2021
Nøgletal
08.12.2021
Årsrapport
2020
08.12.2021
2019
07.01.2021
2018
02.12.2019
Afkastningsgrad Na.Na.-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 37,1 %18,4 %-0,7 %
Payout-ratio 198,8 %200,0 %-2.729,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,6 %99,4 %
Likviditetsgrad 168,9 %61,7 %78,4 %
Resultat
08.12.2021
Gæld
08.12.2021
Årsrapport
08.12.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 08.12.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
08.12.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-12-01
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2020 - 30. 09. 2021 for Wingmen Employees ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at eje aktier i Wingmen Solutions A/S.