Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

608'

Primær drift

305'

Årets resultat

80.613

Aktiver

7.791'

Kortfristede aktiver

849'

Egenkapital

121'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

292 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
27.05.2021
2018
28.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat608.056346.035
Resultat af primær drift305.37074.848
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-202.035-184.389
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat103.335-109.541
Resultat80.613-85.537
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
27.05.2021
2018
28.05.2020
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.43463.873
Likvider830.387394.640
Kortfristede aktiver848.821458.513
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver6.941.7347.214.360
Langfristede aktiver6.941.7347.214.360
Aktiver7.790.5557.672.873
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
27.05.2021
2018
28.05.2020
Forslag til udbytte00
Egenkapital121.40840.795
Hensatte forpligtelser64.65877.180
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser290.298207.172
Gældsforpligtelser7.604.4897.554.898
Forpligtelser7.604.4897.554.898
Passiver7.790.5557.672.873
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
27.05.2021
2018
28.05.2020
Afkastningsgrad 3,9 %1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 66,4 %-209,7 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 151,1 %40,6 %
Soliditestgrad 1,6 %0,5 %
Likviditetsgrad 292,4 %221,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SEM Ejendomme ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 2.723 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør t.kr. 6.099.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SEM Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er investering i fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed.