Copied
 
 
2023, DKK
07.03.2024
Bruttoresultat

-23.183

Primær drift
Na.
Årets resultat

44.032

Aktiver

550'

Kortfristede aktiver

550'

Egenkapital

539'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
07.03.2024
Årsrapport
2023
07.03.2024
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-23.183-18.3100000
Resultat af primær drift00-32.808-57.105-452.624-611.492
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter67.3470151.51846.79900
Finansieringsomkostninger-132-128.441-647-3.582-4.807-21.030
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat44.032-146.751118.063-13.888-457.431-632.522
Resultat44.032-146.751118.063-13.888-457.431-632.522
Forslag til udbytte-114.300-141.000-141.000-80.000-55.000-900.000
Aktiver
07.03.2024
Årsrapport
2023
07.03.2024
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.18014.02553.47720.4971.00064.030
Likvider7.5391.86044.699179.721976.7232.279.096
Kortfristede aktiver549.828644.321939.751895.688977.7232.343.126
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver549.828644.321939.751895.688977.7232.343.126
Aktiver
07.03.2024
Passiver
07.03.2024
Årsrapport
2023
07.03.2024
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Forslag til udbytte114.300141.000141.00080.00055.000900.000
Egenkapital539.453636.421924.172886.109954.9972.312.428
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3754005005001.2744.239
Kortfristede forpligtelser10.3757.90015.5799.57922.72630.698
Gældsforpligtelser10.3757.90015.5799.57922.72630.698
Forpligtelser10.3757.90015.5799.57922.72630.698
Passiver549.828644.321939.751895.688977.7232.343.126
Passiver
07.03.2024
Nøgletal
07.03.2024
Årsrapport
2023
07.03.2024
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Afkastningsgrad Na.Na.-3,5 %-6,4 %-46,3 %-26,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,2 %-23,1 %12,8 %-1,6 %-47,9 %-27,4 %
Payout-ratio 259,6 %-96,1 %119,4 %-576,0 %-12,0 %-142,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-5.070,8 %-1.594,2 %-9.415,9 %-2.907,7 %
Soliditestgrad 98,1 %98,8 %98,3 %98,9 %97,7 %98,7 %
Likviditetsgrad 5.299,5 %8.156,0 %6.032,2 %9.350,5 %4.302,2 %7.632,8 %
Resultat
07.03.2024
Gæld
07.03.2024
Årsrapport
07.03.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 07.03.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SOKB Holding ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
07.03.2024
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for SOKB Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at varetage formueforvaltning, anden investeringsvirksomhed, yde konsulentbistand og anden beslægtet virksomhed.