Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-18.310

Primær drift
Na.
Årets resultat

-147'

Aktiver

644'

Kortfristede aktiver

644'

Egenkapital

636'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-18.3100000
Resultat af primær drift0-32.808-57.105-452.624-611.492
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter0151.51846.79900
Finansieringsomkostninger-128.441-647-3.582-4.807-21.030
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-146.751118.063-13.888-457.431-632.522
Resultat-146.751118.063-13.888-457.431-632.522
Forslag til udbytte-141.000-141.000-80.000-55.000-900.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.02553.47720.4971.00064.030
Likvider1.86044.699179.721976.7232.279.096
Kortfristede aktiver644.321939.751895.688977.7232.343.126
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver644.321939.751895.688977.7232.343.126
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Forslag til udbytte141.000141.00080.00055.000900.000
Egenkapital636.421924.172886.109954.9972.312.428
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4005005001.2744.239
Kortfristede forpligtelser7.90015.5799.57922.72630.698
Gældsforpligtelser7.90015.5799.57922.72630.698
Forpligtelser7.90015.5799.57922.72630.698
Passiver644.321939.751895.688977.7232.343.126
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
20.05.2021
2019
30.03.2020
2018
01.04.2019
Afkastningsgrad Na.-3,5 %-6,4 %-46,3 %-26,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -23,1 %12,8 %-1,6 %-47,9 %-27,4 %
Payout-ratio -96,1 %119,4 %-576,0 %-12,0 %-142,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-5.070,8 %-1.594,2 %-9.415,9 %-2.907,7 %
Soliditestgrad 98,8 %98,3 %98,9 %97,7 %98,7 %
Likviditetsgrad 8.156,0 %6.032,2 %9.350,5 %4.302,2 %7.632,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SOKB Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SOKB Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at varetage formueforvaltning, anden investeringsvirksomhed, yde konsulentbistand og anden beslægtet virksomhed.