Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-822'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-2.361'

Aktiver

5.821'

Kortfristede aktiver

5.761'

Egenkapital

5.747'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.06.2022
2020
12.01.2021
2018
13.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-822.472208.703407.0440
Resultat af primær drift00082.310
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter003960
Finansieringsomkostninger-9.148-3.233-910
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-2.360.944-54.099164.1710
Resultat-2.360.944-54.099121.86582.310
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.06.2022
2020
12.01.2021
2018
13.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 89.36629.98432.6120
Likvider5.671.537105.559385.26882.311
Kortfristede aktiver5.760.903135.543417.88082.311
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver59.78659.78600
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver59.78659.78600
Aktiver5.820.689195.329417.88082.311
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.06.2022
2020
12.01.2021
2018
13.08.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital5.747.230107.767121.86682.311
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.50013.50053.5000
Kortfristede forpligtelser73.45987.562296.0140
Gældsforpligtelser73.45987.562296.0140
Forpligtelser73.45987.562296.0140
Passiver5.820.689195.329417.88082.311
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.06.2022
2020
12.01.2021
2018
13.08.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.100,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -41,1 %-50,2 %100,0 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,7 %55,2 %29,2 %100,0 %
Likviditetsgrad 7.842,3 %154,8 %141,2 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Paragit Solutions ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at udvikle måleapparater til medicin industrien. Herunder udstyr til kvantificering af neurologiske sygdomme.