Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-2.250

Årets resultat

-43.106

Aktiver

91.368

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

85.368

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
24.06.2021
2018
31.03.2020
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift-2.250-62500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat0000
Resultat-43.10648.14080.3340
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
24.06.2021
2018
31.03.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000
Likvider0000
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver91.368132.22483.4590
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver91.368132.22400
Aktiver91.368132.22483.4590
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
24.06.2021
2018
31.03.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital85.368128.47480.3340
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.2502.0003.1250
Kortfristede forpligtelser6.0003.75000
Gældsforpligtelser6.0003.75000
Forpligtelser6.0003.75000
Passiver91.368132.22483.4590
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
24.06.2021
2018
31.03.2020
Afkastningsgrad -2,5 %-0,5 %Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -50,5 %37,5 %100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 93,4 %97,2 %96,3 %Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-20
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for David Gøhring Holding ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 20. april 2023 Direktionen: David Edward Gøhring