Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

115'

Primær drift

99.145

Årets resultat

18.171

Aktiver

2.818'

Kortfristede aktiver

71.588

Egenkapital

47.206

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
28.10.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat114.91465.11827.960
Resultat af primær drift99.14550.27316.859
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-68.920-72.623-26.437
Resultat før skat30.225-22.350-9.578
Resultat18.171-12.779-8.186
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
28.10.2019
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.51314.8500
Likvider61.07559.92358.784
Kortfristede aktiver71.58874.77358.784
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver003.343
Materielle aktiver2.746.7402.762.5092.298.269
Langfristede aktiver2.746.7402.762.5092.301.612
Aktiver2.818.3282.837.2822.360.396
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
28.10.2019
Forslag til udbytte000
Egenkapital47.20629.03541.814
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser020.5685.000
Kortfristede forpligtelser1.260.6061.233.7311.645.322
Gældsforpligtelser2.771.1222.808.2472.318.582
Forpligtelser2.771.1222.808.2472.318.582
Passiver2.818.3282.837.2822.360.396
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
28.10.2019
Afkastningsgrad 3,5 %1,8 %0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,5 %-44,0 %-19,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 1,7 %1,0 %1,8 %
Likviditetsgrad 5,7 %6,1 %3,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 1.575 t.kr, er der givet pant i investeringsejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30.06.2021 udgør 2.747 t.kr.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2020 - 30. 06. 2021 for MOJE Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive investerings-, handels- og udlejningsvirksomhed bl. a. indenfor fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermed.