Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

58.857

Primær drift

-493'

Årets resultat

-502'

Aktiver

424'

Kortfristede aktiver

424'

Egenkapital

-282'

Afkastningsgrad

-116 %

Soliditetsgrad

-66 %

Likviditetsgrad

71 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
26.09.2020
2018
01.11.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat58.8570118.811155.446
Resultat af primær drift-492.645211.42617.43466.767
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-9.254-1.414-2.325-2.194
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-501.899210.01215.10864.573
Resultat-501.899161.1429.23449.415
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
26.09.2020
2018
01.11.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 406.916601.118245.469105.603
Likvider17.31540.89817.15738.584
Kortfristede aktiver424.231642.016262.626144.187
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver424.231642.016262.626144.187
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
26.09.2020
2018
01.11.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-282.108219.79158.65049.416
Hensatte forpligtelser108.412000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser230.502207.481145.58278.947
Kortfristede forpligtelser597.927377.067198.10279.613
Gældsforpligtelser597.927422.225203.97694.771
Forpligtelser597.927422.225203.97694.771
Passiver424.231642.016262.626144.187
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
26.09.2020
2018
01.11.2019
Afkastningsgrad -116,1 %32,9 %6,6 %46,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 177,9 %73,3 %15,7 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -5.323,6 %14.952,3 %749,8 %3.043,2 %
Soliditestgrad -66,5 %34,2 %22,3 %34,3 %
Likviditetsgrad 71,0 %170,3 %132,6 %181,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har indgået finansiel leasing på et stk. varebil. Resterende forpligtelse udgør kr. 238.655.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for NAHN ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.