Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.907

Primær drift

111'

Årets resultat

89.282

Aktiver

2.461'

Kortfristede aktiver

56.563

Egenkapital

127'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
08.09.2020
2018
22.10.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.90716.65617.67610.800
Resultat af primær drift110.7807.9768.9962.120
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-14.498-8.079-8.167-9.581
Resultat før skat96.282-103829-7.461
Resultat89.282-2.003-1.171-9.461
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
08.09.2020
2018
22.10.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45.693002.000
Likvider10.87010.78411.43610.013
Kortfristede aktiver56.56310.78411.43612.013
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver2.404.408513.960522.640531.320
Langfristede aktiver2.404.408513.960522.640531.320
Aktiver2.460.971524.744534.076543.333
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
08.09.2020
2018
22.10.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital126.64737.36539.36840.539
Hensatte forpligtelser16.000000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser2.318.324487.379494.708502.794
Gældsforpligtelser2.318.324487.379494.708502.794
Forpligtelser2.318.324487.379494.708502.794
Passiver2.460.971524.744534.076543.333
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.09.2021
2019
08.09.2020
2018
22.10.2019
Afkastningsgrad 4,5 %1,5 %1,7 %0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 70,5 %-5,4 %-3,0 %-23,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 5,1 %7,1 %7,4 %7,5 %
Likviditetsgrad 2,4 %2,2 %2,3 %2,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022 for Ll Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er køb, salg og udlejning af faste ejendomme.